TERMA DAN SYARAT

 • Tertakluk kepada terma Perjanjian ini, HR2eazy [selepas ini akan dirujuk sebagai “Syarikat”] akan menggunakan usaha yang munasabah secara komersial untuk menyediakan Pelanggan Perkhidmatan HR2eazy iaitu HRMS dan PERKHIDMATAN GAJI YANG DIKUASA OLEH HR2eazy SDN BHD. Perkataan Perkhidmatan bermaksud CLOUD HRMS AND PAYROLL SYSTEMS. Atas permintaan perkhidmatan Pelanggan, yang merangkumi SEMUA MODUL YANG DISEDIAKAN OLEH SYARIKAT, Syarikat akan menyediakan perkhidmatan tersebut. Sebagai sebahagian daripada proses pendaftaran, Pelanggan akan mengenal pasti nama pengguna dan kata laluan pentadbiran untuk akaun Syarikat Pelanggan. Syarikat berhak untuk menolak pendaftaran, atau untuk menamatkan mana-mana kata laluan yang dianggap tidak sesuai dan/atau tidak dibenarkan.
 • Tertakluk kepada terma di sini, Syarikat akan menyediakan Pelanggan perkhidmatan sokongan teknikal komersil yang munasabah menurut terma yang dinyatakan dalam Paparan B.
 • Pelanggan tidak akan, secara langsung atau tidak langsung: kejuruteraan terbalik, menyahhimpun, menyahhimpun atau sebaliknya cuba menemui kod sumber, kod objek atau struktur asas, idea, pengetahuan atau algoritma yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau sebarang perisian, dokumentasi atau data yang berkaitan dengan Perkhidmatan (“Perisian”); mengubah suai, menterjemah, atau mencipta karya terbitan berdasarkan Perkhidmatan atau mana-mana Perisian (kecuali setakat yang dibenarkan secara nyata oleh Syarikat atau dibenarkan dalam Perkhidmatan Kontrak); menggunakan Perkhidmatan atau mana-mana Perisian untuk perkongsian masa atau tujuan biro perkhidmatan atau sebaliknya untuk faedah pihak ketiga; atau alih keluar sebarang notis atau label proprietari. Berkenaan dengan mana-mana Perisian yang diedarkan atau diberikan kepada Pelanggan untuk digunakan di premis atau peranti Pelanggan, Syarikat dengan ini memberikan Pelanggan lesen tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, tidak sublesen untuk menggunakan Perisian tersebut semasa Tempoh hanya berkaitan dengan Perkhidmatan dan sebarang tindakan lain yang berkaitan dengan perkhidmatan.
 • Pelanggan mewakili, berwaad dan menjamin bahawa Pelanggan akan menggunakan Perkhidmatan hanya dengan mematuhi dasar terbitan standard Syarikat yang sedang tidak berkuat kuasa atau dikuatkuasakan. Pelanggan dengan ini bersetuju untuk menanggung rugi dan tidak memudaratkan Syarikat terhadap sebarang kerosakan, kerugian, liabiliti, penyelesaian dan perbelanjaan (termasuk tanpa had kos dan yuran peguam) berkaitan dengan sebarang tuntutan atau tindakan yang timbul daripada dakwaan pelanggaran perkara di atas atau sebaliknya daripada Pelanggan penggunaan Perkhidmatan. Walaupun Syarikat tidak mempunyai kewajipan untuk memantau penggunaan Perkhidmatan oleh Pelanggan, Syarikat boleh berbuat demikian dan boleh melarang sebarang penggunaan Perkhidmatan tersebut kerana ia percaya mungkin (atau didakwa) melanggar perkara di atas.
 • Setiap pihak (“Pihak Penerima”) memahami bahawa pihak yang satu lagi (“Pihak Pendedahan”) telah mendedahkan atau mungkin mendedahkan maklumat perniagaan, teknikal atau kewangan yang berkaitan dengan perniagaan Pihak Pendedahan (selepas ini dirujuk sebagai “Maklumat Hak Milik” Pendedahan Parti). Maklumat Hak Milik Syarikat termasuk maklumat bukan awam mengenai ciri, fungsi dan prestasi Perkhidmatan. Maklumat Hak Milik Pelanggan termasuk data bukan awam yang diberikan oleh Pelanggan kepada Syarikat untuk membolehkan penyediaan Perkhidmatan (“Data Pelanggan”). Pihak Penerima bersetuju: (i) untuk mengambil langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk melindungi Maklumat Hak Milik tersebut, dan (ii) untuk tidak menggunakan (kecuali dalam melaksanakan Perkhidmatan atau sebagaimana yang dibenarkan di sini) atau mendedahkan kepada mana-mana orang ketiga mana-mana Maklumat Hakmilik tersebut. Pihak Yang Mendedahkan bersetuju bahawa perkara di atas tidak boleh digunakan berkenaan dengan sebarang maklumat selepas lima (5) tahun selepas pendedahannya atau apa-apa maklumat yang boleh didokumenkan oleh Pihak Penerima (a) adalah atau menjadi tersedia secara umum kepada orang ramai, atau (b) berada dalam milikannya atau diketahui oleh sebelum penerimaan daripada Pihak Pendedahan, atau (c) telah didedahkan secara sah kepadanya tanpa sekatan oleh pihak ketiga, atau (d) dibangunkan secara bebas tanpa menggunakan mana-mana Maklumat Hak Milik Pihak Pendedahan atau (e) dikehendaki didedahkan oleh undang-undang.
 • Pelanggan hendaklah memiliki semua hak, tajuk dan kepentingan dalam dan terhadap Data Pelanggan, serta sebarang data yang berdasarkan atau diperoleh daripada Data Pelanggan dan diberikan kepada Pelanggan sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan. Syarikat hendaklah memiliki dan mengekalkan semua hak, tajuk dan kepentingan dalam dan untuk (a) Perkhidmatan dan Perisian, semua penambahbaikan, peningkatan atau pengubahsuaian padanya, (b) sebarang perisian, aplikasi, ciptaan atau teknologi lain yang dibangunkan berkaitan dengan Perkhidmatan Pelaksanaan atau sokongan , dan (c) semua hak harta intelek yang berkaitan dengan mana-mana perkara di atas.
 • Walau apa pun yang bertentangan, Syarikat berhak mengumpul dan menganalisis data dan maklumat lain yang berkaitan dengan penyediaan, penggunaan dan prestasi pelbagai aspek Perkhidmatan dan sistem dan teknologi yang berkaitan (termasuk, tanpa had, maklumat mengenai Data Pelanggan dan data yang diperolehi. daripadanya), dan Syarikat akan bebas (semasa dan selepas tempoh ini) untuk (i) menggunakan maklumat dan data sedemikian untuk menambah baik dan meningkatkan Perkhidmatan dan untuk tujuan pembangunan, diagnostik dan pembetulan lain berkaitan dengan Perkhidmatan dan tawaran Syarikat yang lain, dan (ii) mendedahkan data sedemikian semata-mata dalam bentuk agregat atau bentuk lain yang tidak dikenal pasti berkaitan dengan perniagaannya. Tiada hak atau lesen diberikan kecuali seperti yang dinyatakan dengan jelas di sini.
 • Pelanggan hendaklah membuat bayaran pendahuluan berdasarkan yuran berkenaan yang diterangkan dalam Borang Langganan untuk Perkhidmatan dan Pelaksanaan Perkhidmatan mengikut terma di dalamnya ("Bayaran").
 • Jika Pelanggan memerlukan lesen tambahan maka pelanggan hendaklah membayar bayaran baki tambahan yang perlu dibayar mengikut terma pro-rata untuk terma semasa sebelum lesen tambahan diberikan.
 • Kadar baharu hendaklah menjadi asas yang akan digunakan untuk pengebilan berikutnya.
 • Jika Pelanggan mempunyai keraguan munasabah, bahawa Syarikat telah mengebil Pelanggan secara salah, Pelanggan mesti menghubungi Syarikat tidak lewat daripada 60 hari selepas tarikh tutup pada penyata pengebilan pertama di mana ralat atau masalah itu muncul, untuk menerima pelarasan atau nota kredit. Pertanyaan hendaklah ditujukan kepada bahagian sokongan pelanggan Syarikat.
 • Syarikat boleh memilih untuk mengebil melalui invois, dalam kes ini, bayaran penuh untuk invois yang dikeluarkan dalam mana-mana bulan tertentu mesti diterima sebelum tamat tarikh pembayaran sebelumnya. Pembayaran lewat mana-mana akaun akan menyebabkan perkhidmatan digantung.
 • Tertakluk kepada penamatan lebih awal seperti yang dinyatakan di atas, Perjanjian ini adalah untuk Tempoh Perkhidmatan Permulaan seperti yang dinyatakan dalam Borang Langganan, dan akan diperbaharui secara automatik untuk tempoh tambahan dalam tempoh yang sama seperti Tempoh Perkhidmatan Permulaan (secara kolektif, "Syarat"), melainkan jika mana-mana pihak meminta penamatan sekurang-kurangnya tiga puluh (30) hari sebelum tamat penggal semasa.
 • Selepas penamatan perkhidmatan, Syarikat akan menjadikan semua Data Pelanggan tersedia kepada Pelanggan untuk mendapatkan semula elektronik untuk tempoh tidak kurang daripada tiga puluh (30) hari, tetapi selepas itu Syarikat boleh, mengikut budi bicaranya memadamkan Data Pelanggan yang disimpan.
 • Semua bahagian Perjanjian ini yang mengikut sifatnya harus bertahan dalam penamatan, walaupun penamatan telah berlaku, tanpa menjejaskan hak terakru untuk pembayaran, kewajipan kerahsiaan, waranti, ganti rugi dan had liabiliti.
 • Syarikat hendaklah menggunakan semua usaha komersil yang munasabah selaras dengan piawaian industri semasa untuk mengekalkan Perkhidmatan dengan cara yang meminimumkan ralat dan gangguan dalam Perkhidmatan dan hendaklah melaksanakan Perkhidmatan Pelaksanaan secara profesional. Perkhidmatan mungkin tidak tersedia buat sementara waktu untuk penyelenggaraan berjadual atau untuk penyelenggaraan kecemasan tidak berjadual, sama ada oleh Syarikat atau oleh pembekal pihak ketiga, atau kerana sebab lain di luar kawalan munasabah Syarikat, tetapi Syarikat hendaklah menggunakan usaha yang munasabah untuk memberikan notis awal secara bertulis atau melalui e- mel sebarang gangguan perkhidmatan berjadual. Sekiranya Syarikat tidak dapat/gagal dan/atau diabaikan untuk memberikan notis awal tersebut, Syarikat tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang pampasan dan/atau sebarang bentuk pampasan kewangan yang lain terhadap pelanggan.
 • Syarikat tidak menjamin/menjamin, secara nyata dan/atau tersirat bahawa Perkhidmatan tidak akan terganggu dan bebas daripada kesilapan. Syarikat juga tidak membuat sebarang representasi tentang keputusan yang mungkin diperoleh daripada penggunaan Perkhidmatan tersebut. Kecuali Seperti Yang Dinyatakan Dengan Nyata Dalam Bahagian Ini, Perkhidmatan Dan Perkhidmatan Pelaksanaan Disediakan "Sebagaimana Adanya" Dan Syarikat Menafikan Semua Waranti Dan Perwakilan, Sama Ada Ianya Tersurat Atau Tersirat, Termasuk, Tetapi Tidak Terhad Kepada, Waranti Tersirat Dan Tersurat. Tujuan Dan Bukan Pelanggaran.
 • Walaupun Apa-Apa Yang Bertentangan, Kecuali Untuk Kecederaan Badan/Kecederaan Kepada Nyawa Dan Anggota Seseorang, Syarikat Dan Pembekal/Kontraktornya (Termasuk Tetapi Tidak Terhad Kepada Semua Peralatan Dan Teknologi Pembekal/Kontraktor, Pembekal, Pemegang, Pemegang, Kontraktor, Pembekal), Pekerja Tidak Akan Bertanggungjawab Atau Bertanggungjawab Berhubung Dengan Mana-Mana Perkara Perjanjian Ini Atau Terma Dan Syarat Yang Berkaitan Dengannya Di Bawah Mana-Mana Kontrak, Kecuaian, Liabiliti Ketat Atau Teori Lain: (A) Untuk Kesilapan Kesalahan Atau Penyampaian Penyampaian Data Atau Kos Perolehan Barang Ganti, Perkhidmatan Atau Teknologi Atau Kehilangan Perniagaan; (B) Untuk Sebarang Kerosakan Tidak Langsung, Teladan, Sampingan, Khas Atau Akibat; (C) Untuk Sebarang Perkara Di Luar Biasa Kawalan Syarikat; Atau (D) Untuk Apa-Apa Jumlah Yang, Bersama-Sama Dengan Jumlah Yang Dikaitan Dengan Semua Tuntutan Lain, Melebihi Yuran Yang Dibayar Oleh Pelanggan Kepada Syarikat Untuk Perkhidmatan Di Bawah Perjanjian Ini Dalam 12 Bulan Sebelum Akta Yang Memberikan Akta Yang Memberikan Eliachrise. , Sama Ada Syarikat Telah Dimaklumkan Atau Tidak Tentang Kemungkinan Kerosakan Tersebut.
 • Dalam kes pertikaian dan/atau perselisihan faham, yang tidak dapat diselesaikan melalui rundingan antara Pelanggan dan Syarikat, maka Pertikaian tersebut hendaklah diselesaikan mengikut Undang-undang Sivil Malaysia di Mahkamah Undang-undang Malaysia melalui Sivil yang ditetapkan. Prosedur.
 • Pelanggan dan Syarikat dengan ini bersetuju bahawa sebarang Pertikaian yang timbul tidak boleh disediakan kepada Timbang Tara – di Pusat Timbang Tara Serantau KL atau mana-mana Perkhidmatan Pengantaraan lain yang ditawarkan oleh mana-mana Pusat Pengantaraan lain yang dibenarkan.
 • Perkhidmatan akan tersedia 95%, diukur setiap bulan, tidak termasuk hari cuti dan hujung minggu dan penyelenggaraan berjadual. Jika Pelanggan meminta penyelenggaraan pada waktu ini, sebarang pengiraan masa aktif atau masa henti akan mengecualikan tempoh yang terjejas oleh penyelenggaraan tersebut. Selanjutnya, sebarang masa henti akibat gangguan sambungan atau utiliti pihak ketiga atau sebab lain di luar kawalan Syarikat juga akan dikecualikan daripada sebarang pengiraan sedemikian. Penyelesaian tunggal dan eksklusif Pelanggan, dan keseluruhan liabiliti Syarikat, berkaitan dengan ketersediaan Perkhidmatan ialah untuk setiap tempoh masa henti yang berlangsung lebih daripada 2 jam, Syarikat hendaklah memotong amaun 2% daripada kitaran pengebilan seterusnya yang dijana untuk membayar pampasan kepada Pelanggan. pada masa perkhidmatan hilang akibat masa henti.
 • Untuk menerima kredit masa henti, Pelanggan mesti memberitahu Syarikat secara bertulis dalam masa 24 jam dari masa henti, dan kegagalan untuk memberikan notis sedemikian akan kehilangan hak untuk menerima kredit masa henti. Kredit sedemikian tidak boleh ditebus dengan wang tunai.
 • Syarikat akan memberikan Sokongan Teknikal kepada Pelanggan melalui telefon dan mel elektronik pada hari bekerja pada jam 9:00 pagi hingga 6:00 petang waktu Malaysia, dengan mengecualikan Cuti Umum (“Waktu Sokongan”).
 • Pelanggan boleh memulakan tiket meja bantuan semasa Waktu Sokongan dengan menghubungi 03-22423524 Ext 216 atau bila-bila masa dengan menghantar e-mel
 • Syarikat akan menggunakan usaha yang munasabah secara komersial untuk membalas semua tiket Helpdesk dalam masa satu (1) hari perniagaan.

BEST PAYROLL SOFTWARE

Find the solution that fits your business

Get Free Demo Get Started