SYARAT

Sila baca syarat perkhidmatan berikut ("syarat") dengan teliti sebelum menggunakan mana-mana perkhidmatan hr2eazy. Penggunaan mana-mana perkhidmatan hr2eazy akan menandakan persetujuan anda untuk terikat dengan terma. Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat ini, anda tidak boleh meneruskan perkhidmatan. Kami boleh mengubah terma ini pada bila-bila masa dengan menyiarkan perubahan di laman web kami dan perubahan tersebut akan berkuat kuasa dalam tempoh tiga puluh (30) hari selepas siaran tersebut. Sila semak syarat ini dengan kerap untuk memastikan anda mengetahui perubahan ini. Penggunaan berterusan perkhidmatan anda selepas tamat tempoh 30 hari bermakna persetujuan terhadap perubahan.

Tujuan Perjanjian

Perkhidmatan disediakan kepada anda oleh HR2eazy SDN BHD, sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dengan pejabat berdaftarnya terletak di # 07-05, Tingkat 07, Menara A, Suite Perniagaan Vertikal, Avenue 3, Bangsar South, No. 8, Jalan Kerinchi , 59200 Kuala Lumpur, Malaysia (“selepas ini dirujuk sebagai “Kami” atau “HR2eazy”) tertakluk kepada Terma berikut. HR2eazy juga mungkin menawarkan perkhidmatan lain di bawah syarat perkhidmatan yang berbeza. Perkhidmatan disediakan oleh HR2eazy hanya kepada mereka yang berumur 18 tahun ke atas. Dengan menggunakan perkhidmatan, anda telah mencapai umur 18 tahun atau lebih.

 • HR2eazy arkitek asas proses HR dengan set teguh fungsi HRMS Cloud terbaik dalam kelas yang membolehkan anda meningkatkan produktiviti dan prestasi, membolehkan anda mengurangkan kos pemilikan anda. HR2eazy Cloud memayungi barisan ciri intensif termasuk pengambilan, senarai gaji, prestasi, layan diri pekerja, tuntutan pekerja, kehadiran, latihan pekerja, melalui penawaran kelas dunia bagi HRMS dan sistem gaji.
 • Anda boleh menyambung ke Perkhidmatan menggunakan mana-mana pelayar Internet. Anda bertanggungjawab untuk mendapatkan akses kepada Internet dan peralatan yang diperlukan untuk menggunakan Perkhidmatan. Anda boleh membuat, mengedit, menerbitkan dan berkongsi kandungan Akaun HR2eazy anda (“Akaun”). HR2eazy tidak akan bertanggungjawab untuk memberitahu anda tentang sebarang peningkatan, pembetulan atau peningkatan kepada mana-mana perisian sedemikian, atau untuk sebarang kompromi data yang dihantar merentasi rangkaian komputer atau kemudahan telekomunikasi (termasuk tetapi tidak terhad kepada Internet), yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh HR2eazy. HR2eazy juga tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan atau prestasi sebarang sambungan seperti yang diterangkan dalam bahagian ini.
 • Terma ini hendaklah dibaca bersama terma, arahan dan spesifikasi yang dinyatakan dalam pesanan pembelian, sebut harga, cadangan dan/atau perjanjian berasingan lain yang dimeterai dengan HR2eazy dan/atau sekutunya ("Perjanjian"). Terma dan Perjanjian ini hendaklah, melainkan dipersetujui secara nyata atau dipersetujui oleh kami, membentuk keseluruhan perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat dalam Perjanjian ini berhubung dengan Perkhidmatan tersebut.
 • Sekiranya berlaku sebarang konflik antara Terma dan Perjanjian ini, Perkhidmatan hendaklah tertakluk kepada terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian yang akan mengatasi dan menggantikan sebarang terma dan syarat yang tidak konsisten yang terkandung dalam Terma ini atau di tempat lain.
 • Langganan anda kepada HR2eazy bermula pada masa anda menerima Syarat Perkhidmatan ini. Pengebilan untuk langganan ini hendaklah bermula dengan langganan. Anda bersetuju untuk mula menggunakan Perisian HR2eazy dengan penerimaan ini dan HR2eazy akan memulakan pengebilan untuk langganan dari hari penerimaan ini.
 • HR2eazy berhak untuk menghentikan tawaran semua atau mana-mana bahagian Perkhidmatan pada akhir tempoh langganan semasa anda untuk Perkhidmatan tersebut. HR2eazy tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian Perkhidmatan seperti yang diterangkan dalam bahagian ini. Pengubahsuaian ini mungkin termasuk, tanpa had, pembayaran untuk Perkhidmatan. Anda akan diberikan pilihan untuk menamatkan penggunaan Perkhidmatan anda melalui mel elektronik jika HR2eazy mengubah suai Terma dengan cara yang menjejaskan hak anda dengan ketara berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan. Anda bersetuju bahawa melainkan dinyatakan sebaliknya secara eksplisit, sebarang ciri baharu yang menambah atau mempertingkatkan Perkhidmatan, dan/atau mana-mana perkhidmatan baharu yang kemudiannya anda perolehi juga akan tertakluk kepada Terma ini
 • Dalam pertimbangan penggunaan Perkhidmatan oleh anda, anda bersetuju untuk: a) memberikan maklumat yang benar, tepat, terkini dan lengkap tentang diri anda seperti yang digesa oleh proses pendaftaran ("Data Pendaftaran"); dan b) mengekalkan dan mengemas kini Data Pendaftaran anda dengan segera untuk memastikannya benar, tepat, terkini dan lengkap. Anda juga akan memilih kata laluan dan nama pengguna. Anda bertanggungjawab untuk merahsiakan maklumat akaun dan kata laluan anda dan bertanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun anda. Anda bersetuju untuk memberitahu HR2eazy tanpa berlengah-lengah tentang sebarang penggunaan tanpa kebenaran akaun anda atau sebarang pelanggaran keselamatan lain. Jika anda memberikan sebarang maklumat yang tidak benar, tidak tepat, lapuk atau tidak lengkap, atau jika HR2eazy mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki bahawa maklumat tersebut adalah tidak benar, tidak tepat, lapuk atau tidak lengkap, HR2eazy mempunyai hak untuk menamatkan Akaun anda dan menolak semasa atau masa hadapan penggunaan mana-mana atau semua Perkhidmatan.
 • Data peribadi yang anda berikan kepada HR2eazy melalui Perkhidmatan dikawal oleh Dasar Privasi HR2eazy ("Dasar Privasi") dan Akta Perlindungan Data Peribadi 2012 dan semua undang-undang lain yang berkaitan dengan data peribadi.
 • Pemilihan anda untuk menggunakan Perkhidmatan menunjukkan penerimaan anda terhadap syarat Dasar Privasi. Pelayan HR2eazy mungkin merekodkan tarikh, masa dan tempoh lawatan anda ke tapak web HR2eazy ("Laman Web") serta alamat IP anda. HR2eazy boleh menggunakan maklumat tersebut untuk menjana data mengenai lawatan ke Laman Web untuk tujuan penilaian. Walaupun HR2eazy telah mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan data peribadi anda terjamin, kuki pihak ketiga juga boleh digunakan di Laman Web dan dengan mengakses Laman Web, anda bersetuju bahawa HR2eazy boleh meletakkan kuki pada peranti anda. Untuk butiran lanjut mengenai Dasar Privasi,
 • Anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan nama pengguna, kata laluan dan maklumat sensitif anda yang lain. Anda bertanggungjawab untuk semua komunikasi elektronik, termasuk yang mengandungi maklumat perniagaan, pendaftaran akaun, maklumat pemegang akaun, maklumat kewangan, data pelanggan, dan semua jenis data lain yang terkandung dalam e-mel atau sebaliknya dimasukkan secara elektronik melalui Perkhidmatan atau di bawah akaun anda dan anda bersetuju untuk memberitahu HR2eazy dengan segera tentang sebarang penggunaan tanpa kebenaran Akaun anda di [email protected] dan sebarang kehilangan atau kecurian atau penggunaan tanpa kebenaran mana-mana kata laluan atau nama dan/atau nombor akaun Pengguna. HR2eazy akan bertindak seolah-olah mana-mana komunikasi elektronik yang diterima di bawah kata laluan, nama pengguna dan/atau nombor akaun anda adalah dibenarkan dengan sewajarnya dan telah dihantar oleh anda dan sama sekali tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan kepada anda atau mana-mana pihak ketiga yang ditanggung. akibat daripada sebarang akses dan/atau penggunaan Akaun anda yang tidak dibenarkan, atau sebaliknya.
 • HR2eazy berhak pada setiap masa untuk mendedahkan sebarang maklumat, pendedahan yang diperlukan untuk memenuhi mana-mana undang-undang, peraturan, proses undang-undang atau permintaan kerajaan yang berkenaan.
 • Perkhidmatan ini mungkin termasuk komunikasi tertentu daripada HR2eazy, seperti pengumuman perkhidmatan, mesej pentadbiran dan surat berita. Anda memahami bahawa komunikasi ini akan dianggap sebagai sebahagian daripada menggunakan Perkhidmatan. Sebagai sebahagian daripada Dasar Privasi kami, kami juga memberi anda pilihan untuk menarik diri daripada menerima mel daripada kami. Walau bagaimanapun, ini mungkin menghalang kami daripada menyediakan perkhidmatan yang berkesan kepada anda. Yuran dan Bayaran.
 • HR2eazy berhak pada bila-bila masa untuk mengenakan atau mengubah suai yuran untuk akses kepada sebahagian atau keseluruhan mana-mana atau semua Perkhidmatan. Harga, terma pembayaran dan mata wang hendaklah yang dinyatakan dalam Perjanjian. Walau bagaimanapun, yuran tersebut tidak akan dikenakan melainkan persetujuan anda sebelum ini untuk membayar caj tersebut diperolehi. Oleh itu, jika pada bila-bila masa HR2eazy memerlukan bayaran untuk mana-mana Perkhidmatan, anda akan diberi notis awal yang munasabah mengenai yuran tersebut dan peluang untuk membatalkan keahlian anda sebelum caj tersebut dikenakan. Jika anda memilih untuk tidak membayar yuran tersebut, HR2eazy berhak untuk berhenti memberikan Perkhidmatan tersebut kepada anda.
 • Sebagai tambahan kepada semua terma dan syarat lain Perjanjian ini, anda tidak boleh: (i) memindahkan atau sebaliknya menyediakan Perkhidmatan kepada mana-mana pihak ketiga; (ii) menyediakan sebarang perkhidmatan berdasarkan Perkhidmatan tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu; (iii) menggunakan pautan pihak ketiga ke tapak tanpa bersetuju dengan terma dan syarat tapak web mereka; (iv) menyiarkan pautan ke tapak pihak ketiga atau menggunakan logo, nama syarikat, dsb. tanpa kebenaran bertulis mereka terlebih dahulu; atau (v) menggunakan Perkhidmatan untuk menghantar spam dan tujuan haram yang lain.
 • Anda bersetuju untuk bertanggungjawab sepenuhnya untuk kandungan penghantaran anda melalui Perkhidmatan. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Perkhidmatan untuk tujuan yang menyalahi undang-undang atau untuk penghantaran bahan yang menyalahi undang-undang, mengganggu, memfitnah, invasif privasi orang lain, kesat, mengancam, berbahaya, kesat, lucah, lucah, atau sebaliknya tidak menyenangkan, mengandungi virus, atau yang melanggar atau mungkin melanggar harta intelek atau hak lain orang lain. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Perkhidmatan dalam apa-apa cara yang boleh merosakkan, melumpuhkan, membebankan, atau menjejaskan mana-mana pelayan HR2eazy, atau rangkaian(-rangkaian) yang disambungkan ke mana-mana pelayan HR2eazy, atau mengganggu mana-mana pihak lain menggunakan dan menikmati mana-mana Perkhidmatan. Anda bersetuju untuk tidak cuba mendapatkan akses tanpa kebenaran kepada mana-mana Perkhidmatan, akaun lain, sistem komputer atau rangkaian yang disambungkan ke mana-mana pelayan HR2eazy atau kepada mana-mana Perkhidmatan, melalui penggodaman, perlombongan kata laluan atau sebarang cara lain. Anda bersetuju untuk tidak mendapatkan atau cuba mendapatkan sebarang bahan atau maklumat melalui sebarang cara yang tidak disediakan secara sengaja melalui Perkhidmatan. Anda bersetuju untuk tidak mendapatkan atau cuba mendapatkan sebarang bahan atau maklumat melalui sebarang cara yang tidak disediakan secara sengaja melalui Perkhidmatan. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Perkhidmatan dengan cara yang melanggar hak pihak ketiga, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, dengan sengaja mencederakan seseorang atau entiti, termasuk HR2eazy. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Perkhidmatan untuk penghantaran "mel sampah", "spam", "surat berantai", atau pengedaran e-mel besar-besaran yang tidak diminta. HR2eazy berhak untuk mengedit, enggan menyiarkan atau mengalih keluar sebarang maklumat atau bahan, secara keseluruhan atau sebahagian, jika terdapat justifikasi yang munasabah untuk berbuat demikian dan untuk menamatkan akses anda kepada Perkhidmatan jika HR2eazy percaya bahawa anda telah menggunakan Perkhidmatan untuk sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang atau tidak dibenarkan.
 • Kecuali seperti yang dibenarkan oleh Perjanjian ini, tiada bahagian Perkhidmatan boleh disalin, diterbitkan semula, diedarkan, diterbitkan semula, dipaparkan, disiarkan atau dihantar dalam apa jua bentuk atau dengan sebarang cara. Anda bersetuju untuk tidak mengakses Perkhidmatan melalui sebarang cara selain daripada antara muka yang disediakan oleh HR2eazy. Anda tidak boleh melakukan apa-apa "pencerminan" atau "pembingkaian" mana-mana bahagian Perkhidmatan, atau membuat pautan Internet ke Perkhidmatan yang termasuk maklumat log masuk, nama pengguna, kata laluan dan/atau kuki selamat.
 • HR2eazy tidak menjamin bahawa mana-mana aplikasi atau perkhidmatan pihak ketiga ('Aplikasi Pihak Ketiga"), tidak kira sama ada Aplikasi Pihak Ketiga tersebut disediakan oleh pihak ketiga yang merupakan ahli program rakan kongsi HR2eazy atau sebaliknya ditetapkan oleh HR2eazy sebagai “ diperakui," "diluluskan" atau "disyorkan." Sebarang perolehan oleh anda bagi mana-mana Aplikasi atau perkhidmatan Pihak Ketiga adalah semata-mata antara anda dan pembekal pihak ketiga yang berkenaan.
 • HR2eazy tidak bertanggungjawab untuk sebarang aspek lain dari Aplikasi Pihak Ketiga sedemikian yang anda mungkin perolehi atau sambungkan melalui Perkhidmatan, atau sebarang perihalan, janji atau maklumat lain yang berkaitan dengan perkara di atas. Jika anda memasang atau mendayakan Aplikasi Pihak Ketiga untuk digunakan dengan Perkhidmatan, anda bersetuju bahawa HR2eazy boleh membenarkan penyedia pihak ketiga tersebut mengakses data pelanggan seperti yang diperlukan untuk operasi antara Aplikasi Pihak Ketiga tersebut dengan Perkhidmatan, dan sebarang pertukaran data atau interaksi lain antara anda dan pembekal pihak ketiga adalah semata-mata antara anda dan pembekal pihak ketiga tersebut. HR2eazy tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang pendedahan, pengubahsuaian atau pemadaman data pelanggan yang terhasil daripada sebarang capaian sedemikian oleh Aplikasi Pihak Ketiga atau pembekal pihak ketiga. Tiada perolehan Aplikasi atau perkhidmatan Pihak Ketiga sedemikian diperlukan untuk menggunakan Perkhidmatan.
 • Laman web HR2eazy ("Laman Web") mungkin termasuk pautan ke tapak web pihak ketiga yang membenarkan anda meninggalkan Laman Web. Laman web yang dipautkan ini tidak berada di bawah kawalan HR2eazy dan HR2eazy tidak bertanggungjawab ke atas kandungan mana-mana tapak yang dipautkan atau mana-mana pautan yang terkandung dalam tapak yang dipautkan, atau sebarang perubahan atau kemas kini kepada tapak tersebut. HR2eazy menyediakan pautan ini kepada anda hanya sebagai kemudahan, dan kemasukan mana-mana pautan tidak membayangkan pengesahan oleh HR2eazy tapak. Penggunaan tapak web pihak ketiga oleh anda mungkin tertakluk kepada terma dan syarat pihak ketiga tersebut.
 • Melainkan jika diperuntukkan sebaliknya secara nyata di bawah Terma ini, seseorang yang bukan pihak tidak mempunyai hak di bawah Akta Kontrak [Hak Pihak Ketiga] 1999 untuk menguatkuasakan atau menikmati manfaat di bawah Terma ini.
 • Hak Harta Intelek bermaksud, semua hak cipta, pengetahuan, rahsia perdagangan, hak reka bentuk, hak pangkalan data, hak berkaitan yang merangkumi perkongsian dan/atau tangkapan skrin dan/atau penerbitan dalam Domain Awam, yang boleh menjadi blog biasa dan/atau media lain blog berkaitan seperti facebook atau laman web media lain. Begitu juga, imej yang ditangkap tidak boleh dikongsi dan/atau diberikan untuk kegunaan pihak ketiga, yang bagi Kontrak ini akan dikenali sebagai pengguna yang tidak dibenarkan/tidak sah.
 • Selanjutnya, sebagai pelanggan untuk perkhidmatan yang diberikan oleh HR2eazy, pelanggan, secara nyata dan tersirat berjanji untuk tidak mendedahkan dan/atau membenarkan mana-mana pihak ketiga yang tidak wajar mempunyai akses ke tapak dan/atau produk atau perkhidmatannya dengan tujuan untuk menyalin Imej, kaedah dan/atau prosedur HR2eazy yang merupakan hak utama HR2eazy. Ini termasuk apa-apa tindakan, peristiwa atau peninggalan di pihak pelanggan yang telah membawa kepada pendedahan, akses dan/atau penggunaan seperti yang dinyatakan dengan jelas di atas.
 • Kami boleh menyerahkan, memindahkan atau sebaliknya melupuskan hak dan kewajipan kami di bawah Terma ini, secara keseluruhan atau sebahagian, pada bila-bila masa tanpa notis kepada anda. Anda tidak boleh menyerahkan Terma ini atau memindahkan sebarang hak di bawahnya.
 • Kami menghormati hak anda untuk pemilikan kandungan yang dibuat atau disimpan oleh anda. Melainkan dibenarkan secara khusus oleh anda, penggunaan Perkhidmatan anda tidak memberikan HR2eazy lesen untuk menggunakan, mengeluarkan semula, menyesuaikan, mengubah suai, menerbitkan atau mengedarkan kandungan yang dibuat oleh anda atau disimpan dalam akaun anda untuk tujuan komersial, pemasaran atau apa-apa tujuan serupa HR2eazy.
 • Anda boleh menghantar atau menerbitkan kandungan yang dibuat oleh anda menggunakan mana-mana Perkhidmatan atau sebaliknya. Walau bagaimanapun, anda hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya untuk kandungan tersebut dan akibat daripada penghantaran atau penerbitannya. Sebarang kandungan yang mungkin anda terima daripada pengguna Perkhidmatan lain, disediakan kepada anda SEADANYA untuk maklumat dan kegunaan peribadi anda sahaja dan anda bersetuju untuk tidak menggunakan, menyalin, mengeluarkan semula, mengedar, menghantar, menyiarkan, memaparkan, menjual, melesenkan atau sebaliknya. mengeksploitasi kandungan sedemikian untuk sebarang tujuan, tanpa kebenaran bertulis yang nyata daripada orang yang memiliki hak ke atas kandungan tersebut. Semasa menggunakan mana-mana Perkhidmatan, jika anda menjumpai mana-mana kandungan dengan notis hak cipta atau mana-mana ciri perlindungan salinan, anda bersetuju untuk tidak mengalih keluar notis hak cipta tersebut atau melumpuhkan ciri perlindungan salinan tersebut. ) mengikut mana-mana yang berkenaan. Dengan menyediakan mana-mana kandungan berhak cipta/boleh cipta pada mana-mana Perkhidmatan, anda mengesahkan bahawa anda mempunyai persetujuan, kebenaran atau kebenaran, mengikut mana-mana yang mungkin daripada setiap orang yang mungkin menuntut apa-apa hak dalam kandungan tersebut untuk menyediakan kandungan tersebut dengan cara sedemikian . Selanjutnya, dengan menyediakan mana-mana kandungan mengikut cara yang dinyatakan di atas, anda secara nyata bersetuju bahawa HR2eazy berhak untuk menyekat akses kepada atau mengalih keluar kandungan tersebut yang disediakan oleh anda, jika HR2eazy menerima aduan mengenai sebarang ketidaktetapan atau pelanggaran hak pihak ketiga dalam kandungan tersebut . Dengan menggunakan mana-mana Perkhidmatan dan menghantar atau menerbitkan apa-apa kandungan menggunakan perkhidmatan tersebut, anda secara nyata bersetuju untuk menentukan persoalan menyalahi undang-undang atau pelanggaran hak pihak ketiga dalam kandungan tersebut oleh ejen yang ditetapkan oleh HR2eazy untuk tujuan ini.
 • Untuk prosedur yang berkaitan dengan aduan menyalahi undang-undang atau pelanggaran hak pihak ketiga dalam kandungan yang dihantar atau diterbitkan menggunakan Perkhidmatan, sila hubungi kami di [email protected]. Jika anda ingin membantah sebarang penyekatan atau pengalihan keluar kandungan oleh HR2eazy, sila hubungi kami di [email protected].
 • Anda Secara Jelas Memahami Dan Bersetuju Bahawa Penggunaan Perkhidmatan Adalah Atas Risiko Anda Sendiri. Perkhidmatan Disediakan Atas Asas Seadanya Dan Seperti Yang Tersedia. HR2eazy Menafikan Secara Jelas Semua Jenis Waranti, Sama Ada Tersurat Atau Tersirat, Termasuk, Tetapi Tidak Terhad Kepada, Waranti Tersirat Kebolehperdagangan Dan Kesesuaian Untuk Tujuan Tertentu. HR2eazy Tidak Membuat Jaminan Bahawa Perkhidmatan Akan Tidak Terganggu, Tepat Masa, Selamat Atau Bebas Virus. Penggunaan Mana-Mana Bahan Yang Dimuat Turun Atau Diperolehi Melalui Penggunaan Perkhidmatan Adalah Diatas Kebijakan Dan Risiko Anda Sendiri Dan Anda Akan Bertanggungjawab Sendiri Atas Sebarang Kerosakan Kepada Sistem Komputer Anda, Telefon Bimbit, Penggunaan Perkhidmatan Warsel Atau Butiran. Atau Muat Turun Mana-Mana Bahan Tersebut. Tiada Nasihat Atau Maklumat, Sama Ada Bertulis Atau Lisan, Diperolehi Oleh Anda Daripada HR2eazy, Pekerja Atau Wakilnya Akan Mewujudkan Sebarang Waranti Yang Tidak Dinyatakan Dengan Nyata Dalam Terma. Tiada Apa-Apa Dalam Syarat Ini Akan Memprjududkan Sebarang Syarat Atau Waranti Yang Dinyatakan Atau Tersirat Atau Mana-Mana Remedi Undang-Undang Yang Mungkin Kami Layakkan, Berhubungan Dengan Perkhidmatan Yang Menjadi Mata Pelajaran Perjanjian, Mengikut Mana-Mana Taraf Tenaga Tenaga. Undang-Undang Atau Peraturan
 • Sejauh Yang Tidak Dilarang Oleh Undang-Undang, Iscistech Tidak Akan Bertanggungjawab Atas Sebarang Akibat, Sampingan, Tidak Langsung, Khas, Punitif, Atau Kerugian Atau Kerosakan Lain Apa Pun Atau Untuk Kehilangan Keuntungan Perniagaan, Gangguan Perniagaan, Gangguan Perniagaan, Gangguan Perniagaan, Perniagaan. , Atau Kerugian Lain Yang Timbul Atau Disebabkan Oleh Penggunaan Atau Ketidakpupayaan Anda Untuk Menggunakan Perkhidmatan, Walaupun HR2eazy Telah Dimaklumkan Tentang Kemungkinan Kerosakan Tersebut. Penyelesaian Satu-Satunya Dan Eksklusif Anda Untuk Sebarang Pertikaian Dengan HR2eazy Yang Berkaitan Dengan Mana-Mana Perkhidmatan Akan Menambahkan Perkhidmatan Tersebut. Seluruh Tanggungjawab HR2eazy Kepada Anda Tidak Akan Ada Dalam Apa Apa Cara, Sama Ada Langsung Atau Tidak Langsung, Melebihi Yuran Yang Dibayarkan Kepada Anda Terhadap Perkhidmatan Tersebut.
 • Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan tidak memudaratkan HR2eazy, pegawai, pengarah, pekerja, pembekal dan ahli gabungannya, daripada dan terhadap sebarang kerugian, kerosakan, denda dan perbelanjaan (termasuk yuran dan kos peguam) yang timbul daripada atau berkaitan dengan sebarang tuntutan yang anda miliki menggunakan Perkhidmatan yang melanggar hak pihak lain, melanggar mana-mana undang-undang, melanggar mana-mana peruntukan Syarat, atau sebarang tuntutan lain yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan oleh anda.
 • Terma ini akan dikawal oleh undang-undang Malaysia.
 • Sebarang pertikaian, kontroversi, tuntutan atau perbezaan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Terma, termasuk kewujudannya, kesahihan atau penamatannya ("Pertikaian"), hendaklah diselesaikan melalui prosedur sivil melalui Sistem Mahkamah Sivil Malaysia. Penyelesaian Pertikaian TIDAK AKAN dirujuk kepada mana-mana Pengantaraan dan/atau Timbang Tara.
 • Kami bekerja keras untuk menerbitkan maklumat dengan tepat, mengemas kini Laman Web dengan kerap dan membetulkan ralat apabila ditemui. Walau bagaimanapun, mana-mana kandungan di Laman Web kami mungkin tidak betul atau lapuk pada bila-bila masa. Kami berhak untuk membuat perubahan pada Laman Web pada bila-bila masa, termasuk harga produk, spesifikasi, tawaran dan ketersediaan.
 • Anda bersetuju bahawa HR2eazy boleh menamatkan akaun keahlian anda dan akses kepada Perkhidmatan pada bila-bila masa atas sebab yang sah termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pelanggaran atau pelanggaran Terma atau Dasar Privasi, permintaan oleh anda untuk menamatkan akaun keahlian anda, pemberhentian atau pengubahsuaian material kepada Perkhidmatan, isu atau masalah teknikal yang tidak dijangka, tempoh tidak aktif yang berpanjangan dan permintaan oleh penguatkuasa undang-undang atau agensi kerajaan lain atau jika Laman Web tidak lagi dikendalikan oleh HR2eazy. Penamatan akaun keahlian anda termasuk penghapusan akses kepada Perkhidmatan, pemadaman maklumat akaun keahlian anda seperti ID e-mel dan kata laluan anda dan pemadaman data dalam akaun keahlian anda seperti yang dibenarkan atau dikehendaki oleh undang-undang.
 • Sekiranya mana-mana satu atau lebih daripada peruntukan Perjanjian ini dianggap tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan oleh mahkamah undang-undang, ia akan dianggap terputus daripada Perjanjian ini dan tidak boleh membatalkan peruntukan yang selebihnya daripadanya. Para Pihak hendaklah berusaha dengan niat baik untuk menggantikan mana-mana peruntukan yang tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan dengan peruntukan yang sah dan boleh dikuatkuasakan supaya objektif yang difikirkan oleh mereka semasa memasuki Perjanjian ini dapat direalisasikan.
 • You agree that HR2eazy shall not be liable to you or to any of your affiliates or other third party for any suspension of the Services pursuant to this section.
 • Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan mengenai perjanjian ini, sila hubungi kami di [email protected]

PERISIAN PENGGAJIAN TERBAIK

Cari penyelesaian terbaik untuk perniagaan anda

Dapatkan Demo Percuma Lihat Harga